Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pismo Święte - Prorocy

 

Część Pisma Świętego - Prorocy - Newíím נביאים - składa się z ośmiu ksiąg, które są podzielone na cztery księgi Pierwszych proroków - נביאים ראשׁוֹנים Newíím Riszoním - i cztery księgi Późniejszych proroków - נביאים אחרוֹנים Newíím Acharoním.

Księgi Pierwszych proroków - Newíím Riszoním נביאים ראשׁוֹנים

Jozue - יהוֹשׁע Jehószua

Sędziów - שׁוֹפטים Szoftím
 
Samuel I i II - שׁמוּאל א׳ וב׳ Szemúél Alef weBet
 
Królewska I i II - מלכים ׳א׳ וב׳ Meláchím Alef weBet
 

prorok.png

 
Księgi te opisują okres 850 lat, to jest podbój ziemi Kanaan, jej podział wśród plemion Izraela, historii Ludu Izraela w okresie sędziów, historii ostatniego sędziego Samuela i okres królów Saula, Dawida i Salomona, budowę Świątyni, rozkład zjednoczonego królestwa Izraela w królestwo Judei i królestwo Izraela, historii obu królestw do podboju królestwa Izraela, deportacje obywateli królestwa Izraela nakazana asyryjskim królem Salmanasarem, historii judzkich królów do podboju królestwa Judei, i zniszczenie Świątyni babilońskim królem Nabuchodonozorem.


sinai1.jpg


Księgi Późniejszych proroków - Newíím Acharoním נביאים אחרוֹנים

Izajasz - ישׁעיה Jeszajáh
 
Jeremiasz - ירמיה Jirmeh

Ezechiel - יחזקאל Jechezkél

Dwunastu proroków - תּרי עשׂר Teréj ásár

Ozeasz - הוֹשׁע Hószea

Joel - יואל Jóél

Amos - עמוֹס Ámós

Abdiasz - עוֹבדיה Ówadjáh

Jonasz - יוֹנה Jónáh

Micheasz - מיכה Mícháh

Nahum - נחוּם Nachúm

Habakuk - חבקוּק Chabakúk

Sofoniasz - צפניה Cefanjáh

Aggeusz - חגי Chagaj

Zachariasz - זכריה Zecharjáh

Malachiasz - מלאכי Maláchí

Te cztery księgi zawierają proroctwa powyżej wymienionych proroków, to oznacza proroctwa, które napomina i kara ówczesnych królów i ludzi za samowole i niesprawiedliwość, przewidują zagrażającie niebezpieczeństwo i ostrzegają przed karą Boga. Proroctwa te przeważnie ostrzegają Lud Izraela i nieraz inne narody. Te cztery księgi ponad napomnienia, ostrzeżenia, rad, kazania, .... zawierają również wyjaśnienia Prawa Bożego, przewidują przyszłości Izraela i całej ludzkości i przyjście Mesjasza.

 

proroctvi.jpg