Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na czym opiera się kara

 

Máhém hasáchár weháonesz מהם השׂכר והענשׁ

System, zgodnie z którym Bóg nagradza dobre uczynki i karze za złe uczynki, nam nie jest znany. Nawet Pismo Święte nie daje nam wiele informacji na ten temat.
Choć Pismo Święte dokładnie i szczegółowo nie określa nagrody za wykonanie każdego indywidualnego przykazania, ani kary za naruszenie każdego przykazania, informuje nas ale generalnie: o błogosławieństwie (o szczęśliwym i długim życiu) które jest nagroda za przestrzeganie przepisanych praw, a również o przekleństwie (o biednym, nieszczęśliwym i krótkim życiu), które jest kara za nieprzestrzeganie przepisanych praw.
Sprawiedliwość Boża daje nam bezpieczeństwo, że kary i nagrody są zawsze stosunkowe do działalności każdegej osoby.
Bóg jako Stwórca i Opiekun wszystkich istot , określil dla człowieka zbawienne prawa; Bóg sądzi swoim dla ludzi niezrozumiałym sposobem ,sądzi każdą osobę za jej czyny.

Wersety Pisma Świętego, które potwierdzają powyższe wspomniane twierdzenia:
 
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieńswo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Wiecznego, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Wiecznego, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. (5M 11:26-28)
 
Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Wieczny, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim. Będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi owoc twojego łona i owoc twojego pola: twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od twych krów i pomiot od twoich owiec, na ziemi, o której poprzysiągł twoim przodkom, że da ją tobie. (5M 7:12-13)
 
Jeśli nie usłuchasz głosu Wiecznego, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. (5M 28:15-18)
 
Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe. (Koh 12:14)
 
Potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków. (Jer 32:19)
 
Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; zażywać będzie owocu swych czynów. Biada złemu, bo odbierze zło; bo według czynów jego rąk mu odpłacą. (Iza 3:10-11)
 
Bo drogi ludzkie przed oczyma Wiecznego, On widzi wszystkie ich ścieżki. (Prz 5:21)